Hạt tiêu đen

Hạt tiêu đen

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Thông tin chi tiết sản phẩm

WHOLE BLACK PEPPER  DENSITY    MOISTURE     ADMIXTURE   FREE FROM 
STONE & METAL
LIGHT BERRIES % LOAD IN 20’ LOAD
IN 40’/ 40’HC
BLACK PEPPER 400 G/L FAQ 400 G/L MIN 13.5% MAX 2 % MAX NO NA 12 MTS 27 MTS
BLACK PEPPER 450 G/L FAQ 450 G/L MIN 13.5% MAX 1.5 % MAX NO NA 13 MTS 27 MTS
BLACK PEPPER 500 G/L FAQ 500 G/L MIN 13.5% MAX 1 % MAX NO NA 13.5 MTS 27 MTS
BLACK PEPPER 530 G/L FAQ 530 G/L MIN 13% MAX 0.5 % MAX NO NA 15 MTS 27 MTS
BLACK PEPPER 550 G/L FAQ 550 G/L MIN 13% MAX 0.5 % MAX NO NA 15 MTS 27 MTS
BLACK PEPPER 570 G/L FAQ 570 G/L MIN 12.5 % MAX 0.2% MAX NO 3% 15 MTS 27 MTS
BLACK PEPPER 600 G/L FAQ 600 G/L MIN 12.5 % MAX 0.2% MAX NO 2% 16 MTS 27 MTS
BLACK PEPPER 620-625 G/L FAQ 620-625 G/L MIN 12.5 % MAX 0.2% MAX NO 2% 17 MTS 27 MTS
BLACK PEPPER 450 G/L SPIRAL CLEANED 450 G/L MIN 13% MAX 0.2% MAX YES NA 13 MTS 27 MTS
BLACK PEPPER 500 G/L SPIRAL CLEANED 500 G/L MIN 12.5 %M AX 0.2% MAX YES NA 14 MTS 27 MTS
BLACK PEPPER 530 G/L SPIRAL CLEANED 530 G/L MIN 12.5 %M AX 0.2% MAX YES NA 15 MTS 27 MTS
BLACK PEPPER 550 G/L SPIRAL CLEANED 550 G/L MIN 12.5 %M AX 0.2% MAX YES 5% 15 MTS 27 MTS
BLACK PEPPER 570 G/L SPIRAL CLEANED 570 G/L MIN 12.5 %M AX 0.2% MAX YES 3% 16 MTS 27 MTS
BLACK PEPPER 600 G/L SPIRAL CLEANED 600 G/L MIN 12.5 %M AX 0.2% MAX YES 2% 16 MTS 27 MTS
BLACK PEPPER 620 -625G/L SPIRAL CLEANED 620-625 G/L MIN 12.5 %M AX 0.2% MAX YES 2% 17 MTS 27 MTS
UNSTEAMED BLACK PEPPER ASTA 570 G/L 570 G/L MIN 12.5 %M AX 0.2% MAX YES 2% 16 MTS 27 MTS
JUMBO BLACK PEPPER 570-580 G/L, 85% 0N
SIEVE 5MM, PACKING IN KRAFT PAPER BAG
570-580 G/L MIN 12.5 %M AX 0.2% MAX YES 3% 15 MTS 27 MTS
 

Sản phẩm tương tự